12 bar blues (110bpm Swing) Guitar Soloing Backing Tracks

12 bar blues (110bpm Swing) Guitar Soloing Backing Tracks