190bpm Gypsy Jazz One Chord Vamping Backing Tracks (Dominant)

190bpm Gypsy Jazz One Chord Vamping Backing Tracks (Dominant)