I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

C Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

Db Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

D Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

Eb Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

E Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

F Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

GbMajor -I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

G Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

Ab Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

A Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

Bb Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

B Major – I IV V IV (110bpm Latin Bossa Fusion Style)

No Comments

Post a Comment